Πληροφορίες για το Έργο

Το παρόν συγχρηματοδοτούμενο έργο αφορά στη δημιουργία έξυπνων εφαρμογών για την προώθηση του θεματικού Τουρισμού στην ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων και ειδικότερα στο Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας. Το έργο και οι προβλεπόμενες δράσεις κινούνται σε δύο (2) πυλώνες:

  • Την ανάδειξη του τουρισμού και πολιτισμού
  • Την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας

Το εν λόγω έργο λοιπόν, έχει ως στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών διαδραστικών και πολυκαναλικών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού της περιοχής (και παράλληλα την ανάδειξη και ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων γαστρονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος καθώς και την προώθηση τοπικών παραγόμενων προϊόντων. Απώτερος σκοπός των ψηφιακών υπηρεσιών είναι η ανάδειξη της περιοχής του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, καθώς και η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής οικονομίας.